Zorgkoepel West-Friesland en haar gelieerde stichtingen Huisartsenpost West-Friesland, Ketenzorg West-Friesland en Diagnostisch Centrum West-Friesland verwerken uwpersoonsgegevens met uw toestemming. Wij verwerken uw gegevens strikt vertrouwelijk en op verantwoordelijke wijze, geheel overeenkomstig de richtlijnen in de AVG en WGBO. Voor het verwerken van uw gegevens hanteren wij een gezamenlijk privacybeleid. Klik hier voor het gezamenlijke privacybeleid.

De gegevens die u bij een telefoontje naar of bezoek aan de Huisartsenpost meldt, worden in een dossier opgeslagen. Uiteraard geldt hierbij dat alle medische gegevens onder het medisch beroepsgeheim vallen en alleen toegankelijk zijn voor diegenen, die betrokken zijn bij uw behandeling.

JBp20150611-3449 - Huisarts behandelkamer (website)

Wanneer u al eens eerder bij de Huisartsenpost geholpen bent, worden de bestaande gegevens waar nodig ingezien en gebruikt. Daar de arts op de Huisartsenpost op dat moment uw eigen huisarts vervangt, gebruikt deze – indien u hier toestemming voor heeft gegeven – ook de gegevens die uw eigen huisarts in zijn dossier heeft.

Ook de administratieve gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld. Deze worden alleen gebruikt voor correspondentie met uw eigen huisarts en de zorgverzekeraar.

Alle binnenkomende telefoongesprekken bij de Huisartsenpost  worden opgenomen en bewaard voor kwaliteitsdoeleinden en conform wettelijke bezwaartermijn. De vastgelegde gesprekken worden uiterst vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim. Mocht u een klacht hebben over de afhandeling van uw verzoek om huisartsenzorg, dan bestaat de mogelijkheid het gesprek terug te luisteren. Hiervoor dient een aanvraag te worden ingediend en een procedure te worden doorlopen. De opgenomen gesprekken worden gebruikt voor deskundigheidsbevordering van de Triage assistenten. Hierbij wordt alleen gelet op de medische inhoud en afhandeling en niet op de identiteit van de patiënt. De vastgelegde gesprekken worden uiterst vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Voor uw en onze veiligheid maakt de huisartsenpost gebruik van cameratoezicht. Dat wordt gedaan uit het oogpunt van veiligheid van bezoekers en het personeel. De beelden van de camera’s worden vastgelegd en enige tijd bewaard. Bij incidenten worden de beelden gebruikt om de gang van zaken te kunnen reconstrueren. De banden kunnen daarvoor worden overgedragen aan de bevoegde instanties. Binnen één week worden zij gewist. De vastgelegde beelden worden behandeld volgens wet- en regelgeving over de privacy.

Als u de hulp heeft ingeroepen van de huisartsenpost, dan ontvangt uw eigen huisarts op de volgende werkdag altijd een bericht over uw contact met de huisartsenpost. In dit bericht staat waarom u contact heeft gehad met de huisartsenpost en het advies of de behandeling. Ook data en tijden en degenen met wie u contact heeft gehad zijn vermeld.