De belangrijkste taken van de Cliëntenraad (CR), geformuleerd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen zijn:

  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur van Zorgkoepel West-Friesland ten aanzien van beleidsaangelegenheden die direct de zorg van de cliënten aangaan;
  • Signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid van Zorgkoepel West-Friesland en het signaleren van behoeften van cliënten;
  • Contact houden met de doelgroep van de Zorgkoepel West-Friesland.

 

Leden Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit 7 leden. De leden worden door werving gekozen en worden voor een periode van 3 jaar benoemd. Minstens 6 keer per jaar wordt vergaderd of zoveel als nodig is. Daarnaast is overleg met de Raad van Bestuur (RvB). De leden van de Cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden.

foto Piet Bransde heer Piet Brans, voorzitter

foto Rudy Saddalde heer Rudy Saddal, penningmeester

foto Jan van Doornde heer Jan van Doorn, secretaris

foto Hans de Heijde heer Hans de Heij, lid van de klachtencommissie en tevens lid van de redactieraad van de website Ketenzorg West-Friesland

foto Co Reijndersde heer Co Reijnders, lid van de redactieraad van de website Ketenzorg West-Friesland

foto Hilly Kaiser-van Dijkmevrouw Hilly Kaiser-van Dijk, lid

Nieuwe leden resp. per juni 2017 en medio september 2017: mevrouw Marjan Van der Vegte-Schermer (inkomend voorzitter) en mevrouw Tineke Miedema-Groot.